§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy BLOOM  [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Sprzedawcą jest Beata Andrzejczak TRENTON, prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi 93-434, ul .Pasjansowa 2 , NIP 7272406056, REGON 101042078

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

 

1.  W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

 

a)  komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,

 

b)  system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne; standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome),– obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,

c)  łącze z siecią Internet.

2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

3. Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien:

 

a)  w zakładce „Zaloguj się” wprowadzić następujące dane:

- imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon

b)  zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

4. Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:

a)  zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b)  dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

 

c)  oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne 
z prawdą, a nadto przyjmuje do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

d)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza rejestracyjnego, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających 
z Regulaminu.

§3

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu albo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§4

PŁATNOŚCI

 

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. 
 2. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro”
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§5

WYSYŁKA TOWARU

1.      Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2.      Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Wysyłka Towaru następuje w ciągu 2-14 dni roboczych po otrzymaniu płatności za towar.

3.      Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.

§6

REKLAMACJE

1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających Produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, oraz reklamacje dotyczące świadczenia Usług elektronicznych należy kierować na:


Bloom Polish Designers

ul. Nawrot 4

90-060 Łódź

 

+48 506 084 793

email: biuro@bloom.com.pl


4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obciążeniu ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b. żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres wskazany w ust. 4 powyżej. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
8. W przypadku umów zawartych w obrocie profesjonalnym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
9. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru w podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził protokół szkody w obecności kuriera.

§7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§8 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem https://www.bloom.com.pl/polityka-prywatnosci stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.