§1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy BLOOM  [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

 

2. Sprzedawcą jest Beata Andrzejczak, prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi 93-434, ul .Pasjansowa 2 , NIP 7272406056

 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

 

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

 

1.  W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

 

a)  komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,

 

b)  system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne; standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome),– obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,

 

c)  łącze z siecią Internet.

 

 

 

2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

 

3. Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien:

 

a)  w zakładce „Zaloguj się” wprowadzić następujące dane:

 

- imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon

 

b)  zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

 

4.Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:

 

a)  zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

 

b)  dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

 

c)  oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne 
z prawdą, a nadto przyjmuje do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

 

d)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza rejestracyjnego, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających 
z Regulaminu.

 

§3

 

ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu albo poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§4

 

PŁATNOŚCI

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

 

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§5

 

WYSYŁKA TOWARU

 

1.      Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

 

2.      Wysyłka Towaru następuje w ciągu 2-14 dni roboczych po otrzymaniu płatności za towar.

 

3.      Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.

 

§6

 

REKLAMACJE

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

 

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 

4.Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zwrotu Towaru, zwraca Klientowi kwotę równą cenie zakupu, przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta.

 

 

 

§7

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

 

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

 

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

 

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

§8 

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

1.      W momencie Rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych.

 

2.      Administratorem danych osobowych jest  Trenton Beata Andrzejczak prowadzącą działalność gospodarczą w Łodzi.

 

3.      Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie 
ze Sklepu przez Klienta od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, powierzonych w celu przetwarzania przy okazji rejestracji 
w Sklepie stosownymi dokumentami lub ich uwierzytelnionymi kopiami.

 

4.      Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

5.      Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 

6.      Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora przy okazji lub w celu zawarcia, wykonywania, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

 

7.      Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora.

 

8.      Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 

§9

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

 

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.