POLITYKA PRYWATNOCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BLOOM.COM.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatnoci okrela zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystajcych ze sklepu internetowego dostpnego pod adresem https:// bloom.com.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).

 2. Niniejsza Polityka prywatnoci stanowi wypełnienie obowizku informacyjnego spoczywajcego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§2
Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest firma Beata Andrzejczak TRETON, ul. Pasjansowa 2, 93-434 Łód, NIP:7272406056, REGON: 101042078, adres poczty elektronicznej: biuro@bloom.com.pl (dalej jako „Administrator”).

§3
Dane kontaktowe

Z Administratorem mona skontaktowasipoprzez adres e-mail: biuro@bloom.com.pl lub pisemnie na adres: BLOOM, ul. Nawrot 4, 90-060 Łód

§4
Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.

 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego rodki techniczne i organizacyjne zapewniajce ochronprzetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostpnieniem osobom nieupowanionym, przejciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmian, utratlub zniszczeniem.

 3. Administrator owiadcza, e podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalnoci, w tym dla załoenia i prowadzenia konta Klienta oraz złoenia i realizacji zamówienia.

  §5
  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów bdprzetwarzane w nastpujcych celach:
a) prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym i dostarczanie innych us
ług wiadczonych drogelektroniczn, na podstawie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacja zamówie
w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
c) prowadzenie us
ługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
d) marketing bezpo
redni własnych usług i produktów, oprócz usługi newslettera, bdcy prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
e) udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomo
ść przesłanpoprzez chat online, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

f) badaanalitycznych, polegajcych w szczególnoci na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami bdcych realizacjprawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

§6
Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Klientów bdprzechowywane przez nastpujcy okres:

 2. dane dotyczce wiadczenia usług na podstawie Regulaminu - przez okres wiadczenia danej usługi, chyba, e dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczealbo wynika z powszechnie obowizujcych przepisów prawa,

 3. dane zwizane z realizacjzamówie- przez okres 5 lat od zakoczenia roku w którym dokonano sprzeday, chyba, e dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszcze,

 4. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,

 5. dane zwizane z realizacjdziałamarketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

 6. dane zwizane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny– do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba e dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzdnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

 7. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłuej jednak niprzez okres 50 miesicy od czasu ostatniej aktywnoci Klienta na stronie internetowej

 8. cele archiwalne – przez okres niezbdny do realizacji tego celu,

 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbdny do realizacji tego celu

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje nastpujce dane Klientów:

w zwizku z załoeniem konta Klienta: imi, nazwisko, adres e-mail oraz pozostałe dane wprowadzone w ramach konta Klienta,
w zwizku ze złoeniem zamówienia: adres e-mail, imii nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsibiorców równiefirma i NIP,
w zwizku z kontaktem mailowym, telefonicznym lub poprzez chat online: adres e- mail, imii nazwisko oraz numer telefonu,
w zwizku ze wiadczeniem usługi newslettera: adres e-mail.
 1. W pozostałym zakresie Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbdne do realizacji

  danego celu.

 2. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urzdzenia, ilość czasu spdzonego na poszczególnych stronach, typ przegldarki, jzyk przegldarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a take inne tego typu informacje.

  §7

Pliki cookies
 1. Sklep Internetowy uywa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane sone na urzdzeniu kocowym osoby odwiedzajcej Sklep Internetowy.

 2. Pliki cookies stanowidane informatyczne, w szczególnoci pliki tekstowe, które przechowywane sw urzdzeniu kocowym Klienta i przeznaczone sdo korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierajnazwstrony internetowej, z której pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.

§8
Kategorie danych osobowych

 1. Pliki cookies wykorzystywane sw nastpujcym celu:

  1. rozpoznanie urzdzenia uywanego przez Klienta w celu odpowiedniego

   wywietlenia zawartoci strony,

  2. tworzenie statystyk, które pomagajzrozumie, w jaki sposób Klienci korzystajze stron internetowych, co umoliwia ulepszenie ich struktury i zawartoci,

  3. utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego, dziki której Klient nie musi na kadej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywaloginu i hasła,

  4. dostosowanie zawartoci i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora ledzcego, dziki któremu moliwe jest m.in. sprawdzenie skd pochodzi Klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystaze Sklepu internetowego,

 2. Przegldarki internetowe zazwyczaj domylnie dopuszczajprzechowywanie plików cookies w urzdzeniu kocowym Klienta. Klienci mogdokonazmiany ustawiew tym zakresie. Przegldarka internetowa umoliwia usunicie przechowywanych plików cookies, a take automatyczne ich blokowanie. Korzystanie ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawiedotyczcych cookies w przegldarce oznacza akceptacjplików cookies, co bdzie skutkowało zapisywaniem ich na urzdzeniach Klienta. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegldarki internetowej.

 3. Sklep internetowy korzysta z narzdzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosujpliki cookies. Dostawcami tych narzdzi sprzede wszystkim Google Ireland Limited (Google Analytics, Google Ads, Google Search Console) oraz Facebook Ireland Limited (Facebook Pixel).Ta strona internetowa wykorzystuje take dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Moesz to zmieninie tylko poprzez wyej wspomniane odpowiednie ustawienia przegldarki internetowej, ale równiepoprzez ustawienia preferencji reklam Google. Wicej informacji na temat plików cookies wyej wymienionych podmiotów znajduje siw ich politykach prywatnoci. Niektórzy z wyej wymienionych dostawców mogprzechowywadane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane bdprzekazane wyłącznie do pastw, które zapewniajadekwatny stopieochrony, a do pastw, które nie zapewniajadekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpiecze, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjtych przez KomisjEuropejsk.

  §9 

Udostpnianie danych
 1. Dane osobowe Klientów mogbyprzekazywane podmiotom, którym Administrator

  powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 2. W celu realizacji umowy zawartej za porednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostpnia dane osobowe Klientów w szczególnoci podmiotom wiadczcym usługi:

spedycyjne i kurierskie oraz obsługi zamówie,
płatnoci elektronicznych,
ksigowe,
hostingowe,
  1. informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania oraz narzdzi służących w szczególnoci do prowadzenia badaanalitycznych, tworzenia statystyk, ledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemy CRM,

  2. marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego,

 1. Podmioty wiadczce usługi dla Administratora mogprzechowywadane Klientów poza

  Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Uytkowników bdprzekazane wyłącznie do pastw, które zapewniajadekwatny stopieochrony, a do pastw, które nie zapewniajadekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpiecze, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjtych przez KomisjEuropejsk.

§10

Uprawnienia Klientów

 1. Klientowi przysługuje prawo dostpu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawprzetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 2. W zakresie, w jakim podstawprzetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. W zakresie, w jakim dane Klienta sprzetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje take prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uywanym formacie nadajcym sido odczytu maszynowego. Klient moe przesłate dane innemu administratorowi danych.

 4. Klientowi przysługuje równieprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujcego siochrondanych osobowych.